Rozszerzenie koncesji dla spółki zależnej ONICO

Zarząd ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2018 z dnia 28 maja 2018 roku oraz raportu bieżącego ESPI 15/2018 z dnia 28 września 2018 roku (dot. zawarcia umowny nabycia nieruchomości), informuje, iż w dniu dzisiejszym Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał trzy decyzje administracyjne, na mocy których nastąpiła zmiana trzech koncesji Onico Gas sp. z o.o., w zakresie:

1. wytwarzania gazu płynnego (LPG) w terminalu zlokalizowanym w miejscowości Planta, gminie Narewka, powiecie hajnowskim, województwie podlaskim;

2. obrotu paliwami ciekłymi (gazem płynnym LPG) z wykorzystaniem terminala zlokalizowanego w miejscowości Planta, gminie Narewka, powiecie hajnowskim, województwie podlaskim;

3. magazynowania i przeładunku gazu płynnego (LPG) z wykorzystaniem terminala zlokalizowanego w miejscowości Planta, gminie Narewka, powiecie hajnowskim, województwie podlaskim.

Więcej na: https://ir.onico.pl/raport/413584/rozszerzenie-koncesji-spolki-zaleznej-emitenta