Pierwsze wagony na Terminalu w Narewce

Tuż przed świętami do Terminala w Narewce – nieruchomości należącej do Grupy ONICO – przyjechały pierwsze dostawy kolejowe gazu płynnego. Ponad 20 wagonów z propanem oraz propan-butanem zostało rozładowanych do zbiorników znajdujących się na terenie nowo otwartego składu podatkowego. 

Zgodnie z decyzją administracyjną wydaną na początku grudnia przez Prezesa URE spółka ONICO Gas sp. z o.o. wchodząca w skład Grupy Kapitałowej ONICO uzyskała rozszerzoną koncesję na wytwarzanie, obrót, magazynowanie oraz przeładunek gazu płynnego (LPG) z wykorzystaniem wspomnianej infrastruktury Terminala.

Nieruchomości są usytuowane w pobliżu kolejowego przejścia granicznego Siemianówka/Swisłocz na granicy Polski i Białorusi. Szczególnie ważnym aspektem jest lokalizacja oraz infrastruktura Terminala, która umożliwia jako jedynemu terminalowi na tym przejściu granicznym sprawny przeładunek gazu ze wschodnich cystern kolejowych o rozstawie szerokotorowym do cystern dostosowanych do europejskiego rozstawu normalnotorowego oraz autocystern. W skład urządzeń zlokalizowanych na terenie nieruchomości wchodzą zbiorniki o pojemności 2800 m3, bocznica kolejowa szeroko i normalnotorowa z urządzeniami do rozładunku i załadunku gazu oraz terminal załadowczo – rozładowczy dla autocystern. Inwestycja pozwoli na ograniczenie kosztów logistyki, a tym samym zwiększenie marży handlowej. Poprawi też elastyczność firmy w działaniu, co przełoży się na zwiększenie obrotów gazem.

Jak wynika z raportu Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, w ubiegłym roku w Polsce konsumpcja gazu płynnego LPG wyniosła blisko 2495 tys. ton i była wyższa w ujęciu rocznym o 5,9 proc. Około 83 procent krajowej konsumpcji zaspokajane jest poprzez import, głównie z kierunków wschodnich: Rosji, Kazachstanu, Litwy i Białorusi. Łączną wartość importu w 2017 r. POGP oszacowała na 890 mln EUR.