Dokumenty

Wykaz podmiotów przywożących, którym ONICO GAS Sp. z o.o. świadczy usługi przeładunku paliw ciekłych

Informacja o zagrożeniach – morski terminal LPG w Gdyni

Treść dokumentu uzgodniona z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku (pismo numer WZ.5586.9.2.1.2018.GM z dnia 09.02.2018r.)

Informacja o zagrożeniach – morski terminal LPG w Plancie

Zapraszamy do kontaktu:

Terminal ONICO GAS Sp. z o. o.
ul. Węglowa 1E/1F, 81-341 Gdynia

NIP: 5472145843
REGON: 243184428

Onico S.A.
ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa

NIP: 8842676222
REGON: 020842574

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.